رؤیای سفر

رؤیای سفر

(منتشر شده در شماره ۱۷۵ ماهنامه ستاره شرق)