«حذف هزینه پسماند» در شورای اسلامی شهر سبزوار تصویب شد

«حذف هزینه پسماند» در شورای اسلامی شهر سبزوار تصویب شد

آنچه در دستور جلسه امروز شورای اسلامی شهر سبزوار «طرح پیشنهادی حذف هزینه پسماند» نامیده شده بود، با رأی اکثریت اعضای این شورا تصویب شد. به گزارش سبزواریان، با این حال، احتمال رد این مصوبه در هیئت تطبیق نیز در جلسه امروز شورای اسلامی شهر سبزوار مطرح شد. این جلسه چندین بار به جدال لفظی