زخمِ زمین

زخمِ زمین

(منتشر شده در شماره ۱۷۸ نشریه ستاره شرق)