گزارش زنده: سومین نشست خبری شهردار سبزوار

گزارش زنده: سومین نشست خبری شهردار سبزوار

گزارش زنده سومین “نشست خبری” دکتر محمد علی طالبی شهردار سبزوار با اصحاب رسانه شهرستان سبزوار مطالب به صورت خودکار به روز می شوند. نیازی به بارگذاری مجدد صفحه نیست! [divider]

گزارش زنده: دومین نشست خبری شهردار سبزوار

گزارش زنده: دومین نشست خبری شهردار سبزوار

گزارش زنده دومین “نشست خبری” دکتر محمد علی طالبی شهردار سبزوار با اصحاب رسانه شهرستان سبزوار مطالب به صورت خودکار به روز می شوند. نیازی به بارگذاری مجدد صفحه نیست! [divider]