خودمان

خودمان

این روزها، ایران عزیزمان از سخنان تفرقه‌افکن یک مقام در کشور همسایه، حسابی رنجیده شده و دوباره بحث قومیت‌ها و تمامیت ارضی، همۀ ما را متحد کرده است. بحث ملی به‌جای خود، می‌خواهم به این بهانه، از بحث قومیت، در منطقه و سرزمین خودمان بگویم.

محکوم به زن بودن

محکوم به زن بودن

با زبانی ساده و با نمونه‌هایی از زندگی روزمره‌مان، به بخشی از مصادیق زن‌ستیزی بپردازیم.