نگاهی به آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در سبزوار

نگاهی به آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در سبزوار

ایرنا در فرهنگ مردم سبزوار پایبندی به رسوم مذهبی به خصوص آداب ماه مبارک رمضان جایگاه ویژه ای دارد و ساکنان این منطقه با برگزاری این رسوم همچنان سنت گذشتگان را در برپایی مراسم دینی حفظ می کنند. آداب و رسوم ماه مبارک رمضان یکی از آئینهای مهم مردم در شهرستان سبزوار است که از

ضیافت افطار مدیریت یکپارچه شهری

ضیافت افطار مدیریت یکپارچه شهری

سبزواریان: در ضیافت افطار مدیریت یکپارچه شهری، بر همگرایی و هم افزایی مدیران شهری سبزوار برای توسعه شهری این شهر تاکید شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سال هاست که یکی از آرزوهای مردم و مسئولین جهت رشد و توسعه و جلوگیری از موازی کاری در بین ادارات مختلف اجرای مدیریت یکپارچه شهری است.