سبزوار رتبه نخست کشور را در کاهش اعزام مسمومان دارد

سبزوار رتبه نخست کشور را در کاهش اعزام مسمومان دارد

معاون فنی مرکز مدیریت بیمارستانی و ارتقای خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در کاهش اعزام بیماران دچار مسمومیت به مرکز استان، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.