جای خالی جشنواره رسانه ها در سبزوار

جای خالی جشنواره رسانه ها در سبزوار

سبزواریان – علی نورآبادی: رئیس شورای شهر در بازدیدش از نمایشگاه رسانه ها گفت: “هرسال متناسب با اولویت‌های شهرستان اسمی انتخاب شود تا نویسندگان و صاحبان قلم شهرستان بر محوریت این اسم و در تعامل با رسانه‌های سبزوار آثاری را در رسانه‌های شهرستان به انتشار برسانند. وی برای دومین نمایشگاه توانمندی‌های رسانه‌ای شهرستان اسامی مانند سبزوار