پیامبری که برای “اخلاق” مبعوث شد و ضداخلاق های پرادعای ایران ۱۳۹۵

پیامبری که برای “اخلاق” مبعوث شد و ضداخلاق های پرادعای ایران ۱۳۹۵

عصر ایران: روزی که محمد(ص) در غار حرا، پیام الهی “اقرأ” را دریافت کرد و با عنوان فاخر نبوت، به شهر بازگشت، می دانست که چه مأموریت خطیر و تاریخ سازی را بر دوش گرفته است. او بار امانتی را به دوش می کشید که اگر خداوند به کوه ها می سپرد، از سنگینی اش،