گل بود به سبزه نیز آراسته شد!

گل بود به سبزه نیز آراسته شد!

مدتی پیش فغان سر دادیم که یا ایهاالناس از دو جای این شهر آب مجانی داره میزنه بیرون و هرز میره، یکی بیاید حالش را ببرد و سبزوار را گلستان کند، ولی ازدیوار خاک ریخت اما از مسئولین این شهر حرکتی، جنبشی یا حتی ندایی برنخاست که نخاست! پس به ناچار نتیجه گرفتیم که مسئولین

کمربندی سبزوار؛ دریایی که سبزواری ها از آن ماهی نمی گیرند

کمربندی سبزوار؛ دریایی که سبزواری ها از آن ماهی نمی گیرند

شاید شما هم تا حالا چند بار به این موضوع برخورد کرده باشید که در یک سفر یا مثلاً در دوران دانشگاه یا خدمت سربازی کسی از شما پرسیده اهل کجا هستید؟ و شما پاسخ داده اید: سبزوار بعد طرف فوری پرسیده سبزوار کجاست؟! یا کمی عضلات صورتش را کج و کوله کرده و با نگاهی مشکوک