جوابیه یک فعال دانشجویی به جنجال های رسانه ای

جوابیه یک فعال دانشجویی به جنجال های رسانه ای

نظر به بازتاب های متفاوت از عکس منتشر شده از اینجانب و غرفه ی دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره ی مطبوعات و خبرگزاری های کشور و اظهارنظرهای متفاوت از این اتفاق، بر خود واجب دیدم در دفاع از خویش دست به قلم برده، مطالبی را اظهار نمایم: نخست آنکه بنده در آن غرفه صرفا به