صبح را با نام‌خدا و خبر مرگ آغاز می‌کنیم!

صبح را با نام‌خدا و خبر مرگ آغاز می‌کنیم!

وقتی می‌نویسیم فقدان مدیریت و برخوردهای متفرعانه برخی مسئولین و فساد اداری و … دارد مثل موریانه اعتماد مردم را می‌خورد و آن‌ها به نهادهای رسمی بی‌اعتماد می‌شوند و جبران این خلأ کار دشوار و گاه ناممکنی است می‌گویند سخت نگیرید! در آسیاب دشمن آب نریزید و سیاه نمایی نکنید و … صبح آغاز ادامه