موسسه خیریه حضرت نرجس خاتون(س) آماده دریافت فطریه می باشد

موسسه خیریه حضرت نرجس خاتون(س) آماده دریافت فطریه می باشد

موسسه خیریه حضرت نرجس خاتون(س)مزینان همچون سنوات گذشته جهت کمک به مددجویان تحت پوشش خود آماده دریافت فطریه عام و سادات می باشد. حساب بانک صادرات شعبه مزینان فطریه عام فطریه سادات شماره کارت :۶۰۳۷۶۹۱۷۵۱۸۹۹۳۱۱ شماره کارت:۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۲۹۴۰۷ شماره حساب:۰۳۳۴۴۷۶۸۳۲۰۰۶ شماره حساب:۰۱۰۴۷۹۶۱۰۵۰۰۰ میزان زکات فطره امسال چقدر است+پاسخ ۶ مرجع تقلید میزان زکات فطره امسال طبق