برای سلام سربدار

برای سلام سربدار

حاشیه: فرانسوا ولتر فیلسوف و نویسنده ی فرانسوی جمله ای دارد با این مضمون که من با عقیده ی تو مخالفم اما جانم را می دهم تا تو حرفت را بزنی! جمله ای که در گذر زمان تبدیل شد به این جمله: ” چه من با حرف تو موافق باشم چه نباشم مهم نیست! تو