گزارش تصویری: نمایش خیابانی «جزیره آتاشغال»

گزارش تصویری: نمایش خیابانی «جزیره آتاشغال»

سبزواریان: نمایش خیابانی «جزیره آتاشغال» به کار خود پایان داد. به گزارش سبزواریان اجرای نمایش خیابانی «جزیره آتاشغال»، کاری از واحد آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار، با ۳۰ شب اجرای موفق در پارک‌های مختلف سطح شهر به کار خود پایان داد. زابلا و شاغلا دو انسان نخستین در برخورد با زباله‌های انسان امروز،

کودک سبزواری فالش نبینمت!

کودک سبزواری فالش نبینمت!

تا به خود آمدیم دیدیم در تالار کاشفی انگشت شماری عشق موسیقی دورهم نشسته ایم، البته سالن از قبل هماهنگ شده بود وگرنه کاشفی به این سادگی ها پا نمی دهد بگذریم. دور هم نشستیم و ساز زدیم و نشست موسیقی زاده شد. نه اینکه ما موسیقی را کشف کرده باشیم دقت داشته باشید دوستان