بیهقی میراث ماندگار برای قوام بخشی هویت مرز و بوم به جاگذاشت

بیهقی میراث ماندگار برای قوام بخشی هویت مرز و بوم به جاگذاشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سه شنبه شب در پیامی به همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در سبزوار گفت: ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی با نگارش تاریخ بیهقی مهمترین منبع تاریخی دوران غزنوی را رقم زد و میراث ماندگار برای قوام بخشی به هویت این مرز و بوم به جا گذاشت. سید عباس صالحی در