مولانا و مقتدانا شیخ محمود فاضل “رضی الله عنه”

مولانا و مقتدانا شیخ محمود فاضل “رضی الله عنه”

آن درویش شیک و پیک و فئودالی آن عاشق ماهیچه‌های محمد عادلی آن دکتر فرخ فال، آن به دور از هرگونه قیل و قال آن عاشق خربزه‌ی بندی، آن همسرِ محترمِ دکتر قندی آن پاکباز در ریاست، آن شاه‌بازِ کیاست آن عاشق بازی پازل، مولانا و مقتدانا شیخ محمود فاضل “رضی الله عنه” امیرانتظامِ نظام‌پزشکی بود

در وصف مولانا و مقتدانا دکتر شیخ مرتضی خیرآبادی ”کثره الله استامینوفن”

در وصف مولانا و مقتدانا دکتر شیخ مرتضی خیرآبادی ”کثره الله استامینوفن”

آن شیخ عالم، آن چراغ حرم، آن یگانه ی قیامت، آن نشانه ی ملامت، آن پیر ارباب ذوق، آن شیخ اصحاب شوق، آن دارای کرامت و بخشش حاتمی، آن یار جانیِ سید محمد خاتمی، آن عاشق مشارکت !!! ( البته مشارکت در کار عام المنفعه)، آن متمول ز کرامات دارو ، آن که پول می

تذکره المقامات : مولانا قاسم شعبانی

تذکره المقامات : مولانا قاسم شعبانی

آن قطب عالم سیاست، آن رکن مروت و کیاست آن سرگردان در کوی گلستان، آن فرماندار بی آزار خراسان آن عصاره ی مهربانی، آن عاشق نان سنگک های شاطر برقبانی آن کم حوصله در جذب بودجه، آن دوستدار اکبر جوجه آن که نیست عاشق تلاش و گشنگی، آن لایق بازنشستگی آن موصوف به طهارت و