کاش همه را می‌دیدیم!

کاش همه را می‌دیدیم!

دیروز که در مورد شورا آزادانه تماشا می‌کردیم و نظر می‌دادیم، یک‌باره به این فکر افتادم که نکند ما تنها نهاد شفاف شهرستان و منطقه را قربانی کنیم؟! ؛