رغبت کشاورزان جوینی برای کاشت زعفران افزایش یافت

رغبت کشاورزان جوینی برای کاشت زعفران افزایش یافت

ایرنا ۱۶۳ هکتار از مزارع شهرستان جوین زیر کشت زعفران است که نسبت به سال زراعی گذشته ۲۵ درصد بیشتر شده است. مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: اقلیم مناسب منطقه، کم آب طلبی محصول زعفران و درآمدزایی آن از عوامل رغبت کشاورزان به کاشت زعفران است. علیرضا هاشم‌آبادی افزود: زعفران از محصولات پردرآمدی است که